TZ: Podřazení smlouvy o investičním životním pojištění NOZ z pohledu spotřebitele

V Praze, dne 3. 6. 2021. Investiční životní pojištění v České republice využívá několik milionů pojištěných. Jde o komplexní produkt, který spojuje složky životního, úrazového a dalších pojištění s investováním. Charakteristickým rysem tohoto produktu je dlouhodobost vztahu mezi pojišťovnou a spotřebitelem. Spotřebitelé mají pojistnou smlouvu často uzavřenou několik desetiletí. Na straně pojišťoven tak může s plynutím času vznikat potřeba sjednotit režim starších a novějších smluv z investičního životního pojištění. Mají spotřebitelé na nabídky změny jejich smluv o investičním životním pojištění přistoupit a případně za jakých podmínek? Zapsaný ústav Spotřebitelské fórum se tímto vyjádřením snaží poskytnout spotřebitelům informace, které by jim mohly být v jejich rozhodování nápomocné. Reaguje tak na návrh dodatku ke smlouvám o investičním životním pojištěním od Generali České pojišťovny, a.s., který podřizuje smlouvu režimu nové právní úpravy soukromého práva (Novému občanskému zákoníku, NOZ) a rekapituluje průběh produktu z investičního životního pojištění.

Právní úprava v NOZ se vztahuje pouze na nově uzavřené pojistné smlouvy a starší smlouvy se dosud řídí ještě předchozí právní úpravou. Převedení staršího smluvního vztahu pod režim NOZ je něčím, co by spotřebitelé v roce 2021 měli zvážit. NOZ zachovává dosavadní úroveň ochrany spotřebitele či ji dokonce prohlubuje. Postupem času se začíná k NOZ vytvářet judikatura soudů a lze předpokládat, že úroveň judikatury k NOZ bude do budoucna dále sílit. Vzhledem k dlouhodobému charakteru investičního životního pojištění proto může být podřízení pravidlům NOZ pro spotřebitele do budoucna významné.

Každý z klientů pojišťovny by se měl podrobně seznámit s textem navrhovaného dodatku a s rekapitulací dosavadního průběhu pojistné smlouvy, modelovým příkladem budoucího vývoje, přehledem poplatků a nabízenými benefity. Neměl by váhat nechat si podstatu dodatku, pojistného vztahu a nabízeních benefitů řádně vysvětlit od zástupce pojišťovny a případně si vzít čas na rozmyšlenou a poradit se s odborníkem. V případě, že rekapitulace průběhu pojistné smlouvy dle dodatku neodpovídá záměru, se kterým spotřebitel smlouvu původně uzavíral, měl by se spotřebitel ozvat a na nesrovnalosti poukázat před podpisem dodatku a žádat jejich napravení. Spotřebitel může vzít v úvahu ekonomický přínos nabízeného benefitu a rozhodnout se, zda pro něho dodatek i s benefitem představuje pojistný produkt, který vyhovuje jeho potřebám.“ uvádí Kryštof Kruliš předseda správní rady Spotřebitelského fóra.

V souvislosti s investičním životním pojištěním bylo v poslední době vydáno několik rozhodnutí soudů v ČR ve věci individuálních pojištěnců, které vznáší nejistotu ohledně platnosti některých, zejména starších, smluv o investičním životním pojištění. Spotřebitel přistupující na uzavření dodatku by si měl uvědomit, že navrhovaný dodatek posiluje právní jistotu obou stran ohledně platnosti vzájemných závazků z pojistné smlouvy. Dodatek tak může sloužit k překonání právní nejistoty ohledně platnosti pojistné smlouvy či některých jejích částí a přispět k dalšímu pokračování pojistného vztahu dle parametrů, které si spotřebitel s pojišťovnou vzájemně potvrdí.

Spotřebitelské fórum dlouhodobě podporuje snahu podnikatelských subjektů nalézt řešení, které bude výhodné jak pro spotřebitele, tak pro podnikatele. Řešení všech shora uvedených otázek cestou dodatku odsouhlaseného oběma smluvními stranami lze obecně považovat za správné. Správné je také nabídnutí benefitu v souvislosti s uzavřením dodatku, protože spotřebiteli mohou vznikat s uzavřením dodatku náklady (přinejmenším nutností strávit přečtením dodatku určitý čas).

Pro spotřebitele, který chce být nadále pojištěn z investičního životního pojištění tak, jak je v dodatku a rekapitulacích popsán, je uzavření dodatku správnou volbou. Podpisem dodatku spotřebitel posílí právní jistotu, že bude nadále oprávněn k čerpání pojistných plnění a k uplatnění dalších nároků, které mu ze smlouvy vyplývají, a zároveň posílí právní jistotu také pojišťovně, že pojištění bude nadále platné a bude přijímat pojistné a účtovat související poplatky v souladu s platnou smlouvou.

Kontakt pro média:

Kryštof Kruliš, mob.: +420 604 79 55 69, e-mail: krystof@spotrebitelskeforum.cz

PDF ke stažení

Sdílejte