TZ: Poskytování informací o zdravotním stavu třetím osobám

Poskytování informací o zdravotním stavu pacienta třetím osobám  

V Praze, 1. dubna 2021

Otázka ochrany osobních údajů je dlouhodobě diskutované téma, které se dotýká různých oblastí života každého z nás. Jednou z těchto oblastí je i zdravotnictví a konkrétně poskytování informací o zdravotním stavu a postupu v léčbě osobám blízkým pacienta. Kterým osobám může ošetřující lékař poskytnout informace o zdravotním stavu pacienta? Kdo je osoba blízká? A může pacient zakázat poskytnutí informací určité osobě? Tyto a mnohé další otázky jsou zejména v posledním roce v souvislosti s pandemií onemocnění Covid-19 velmi aktuální. Často si s nimi ale ani sami lékaři či sestry nevědí rady a chybují, což může značně znepříjemnit a zkomplikovat již tak náročnou životní situaci, ve které se v posledním roce ocitlo mnoho lidí. Spotřebitelské fórum tímto reaguje na podněty veřejnosti a níže Vám přinášíme odpovědi na klíčové otázky a rady, jak postupovat, aby předání informací proběhlo bez problému.

Pacient může, avšak nemusí, při přijetí do péče určit osoby, které mohou být informovány o jeho zdravotním stavu a nahlížet do jeho zdravotnické dokumentace. Stejným způsobem lze vyslovit i zákaz poskytovat informace o zdravotním stavu kterékoliv osobě. Rovněž může pacient stanovit, zda některá z těchto osob může vyslovit souhlas nebo nesouhlas s poskytnutím zdravotních služeb pro případ, že by toho sám pacient nebyl schopný. Typicky se bude jednat o situace, kdy bude pacient ve vážném stavu, například v umělém spánku, a nebude schopný vyslovit souhlas s lékařským zákrokem, ke kterému je souhlasu zapotřebí. Souhlas i zákaz lze samozřejmě kdykoliv odvolat. V případě nemocniční péče je již poměrně běžnou praxí, že pacientovi je během příjmu nabídnuto vyplnit formulář, ve kterém kontaktní osoby uvede. Na druhou stranu například u praktických lékařů již toto nebývá tolik obvyklé, což s sebou může přinést značné problémy. „Jedním z podnětů pro sepsání tohoto textu byl konkrétní příběh syna, který chtěl konzultovat zdravotní stav a s tím spojené podávání léků svým více než osmdesátiletým rodičům, o které se staral během onemocnění Covid-19. Oslovil tak jejich internistu, ale byl bez dalšího bližšího vysvětlení odmítnut, což výrazně ztížilo poskytnutí potřebné zdravotní péče,“ uvádí Adam Čejka, ředitel Spotřebitelského fóra.

V případě, že pacient vzhledem ke svému zdravotnímu stavu není schopný určit osoby tak, jak je popsáno výše, mají právo na informace tzv. osoby blízké. Osobou blízkou zákon rozumí příbuzné v přímé řadě (tedy prarodiče, rodiče, děti, vnoučata, pravnoučata atd.), dále sourozence, manžela nebo registrovaného partnera, sešvagřené osoby nebo ty, kteří spolu trvale žijí. Od osob, které se domáhají informací o zdravotním stavu blízké osoby nebo ji chtějí navštívit v nemocnici, má právo poskytovatel zdravotních služeb požadovat prokázání totožnosti občanským průkazem, nebo jiným dokladem totožnosti. Pokud si zdravotnický pracovník není jistý, zda se opravdu jedná o osobu blízkou, stačí tuto skutečnost osvědčit čestným prohlášením, které musí obsahovat celé jméno, kontaktní údaje a číslo průkazu totožnosti. Toto prohlášení se následně založí do zdravotnické dokumentace vedené o pacientovi. Pokud osoba odmítne prokázat totožnost výše uvedeným způsobem, nemusí jí být poskytnuty informace ani umožněna návštěva pacienta. Jedinou výjimkou je, pokud pacient potvrdí totožnost této osoby.

Ačkoliv má tento text za cíl předcházet takovým situacím, může se stát, že poskytovatel zdravotních služeb situaci nesprávně vyhodnotí a postupuje protizákonně. V takové situaci existuje možnost podat stížnost, kterou může podat pacient, jeho zákonný zástupce či opatrovník, osoba blízká, pokud tak vzhledem k jeho zdravotnímu stavu nemůže učinit sám pacient, nebo v posledním případě osoba pacientem zmocněná. Stížnost se podává poskytovateli zdravotních služeb, který v rozporu se zákonem odmítl umožnit přístup k informacím o zdravotním stavu pacienta. Poskytovatel je až na výjimečné případy povinen stížnost vyřídit do 30 dnů od jejího obdržení. Pokud ten, kdo stížnost podal, není s jejím vyřízením spokojený, může podat stížnost správnímu orgánu, který danému poskytovateli udělil oprávnění k poskytování zdravotních služeb. Ten musí rovněž, až na výjimky, vyřídit stížnost do 30 dnů.

Jak tedy zajistit, aby se informace o mém zdravotním stavu dostali k osobám, které chci, aby byly informovány? Nejjistější způsob je sepsat záznam, který pacient předá svému lékaři, a který se stane součástí zdravotnické dokumentace. Pacient v něm uvede seznam osob, které chce, aby byly informovány. Tyto osoby je třeba náležitě identifikovat, a to uvedením jejich celého jména, vztahu k pacientovi a dodat kontaktní údaje jako jsou telefonní číslo a/nebo e-mailová adresa. U každé takové osoby lze rovněž výslovně určit, jakým způsobem má být informována, zda telefonicky, e-mailem či jinak. V neposlední řadě může pacient u každé takové osoby vymezit, v jakém rozsahu může být informována, zda může nahlížet do zdravotnické dokumentace a pořizovat kopie, a také zda ji opravňuje vyslovit za pacienta souhlas s poskytováním zdravotních služeb pro případ, že by toho dotyčný sám nebyl schopen vzhledem k jeho zdravotnímu stavu. Obdobným způsobem lze určit a zaznamenat do zdravotnické dokumentace i osoby, u kterých si pacient nepřeje, aby jim byly poskytnuty jakékoliv informace o jeho zdravotním stavu. „Včasné vyjasnění otázky informování třetích osob se zdravotním zařízením může usnadnit následné životní situace a někdy i pomoci v samotné léčbě pacienta. Zejména v případě vzdálenějších příbuzných nebo nesezdaných partnerů nemusí být poskytovatelé zdravotních služeb příliš ochotní předávat informace o pacientovi,“ dodává Čejka ze Spotřebitelského fóra.

Celá řada zdravotnických zařízení v současné době již standardně či na požádání poskytne pacientovi formulář, který slouží právě k tomuto účelu.  Pro případ, že by tomu tak nebylo, jsme pro Vás připravili jednoduchý formulář, který po vyplnění můžete předat svému poskytovateli zdravotních služeb. Ten založí záznam do Vaší zdravotnické dokumentace a bude povinen se jím až do odvolání řídit. Vzorový formulář ke stažení naleznete níže.

Tento text byl sepsán za účelem osvěty mezi pacienty i zdravotníky v otázkách poskytování informací o zdravotním stavu pacientů třetím osobám. Nejedná se o právní poradenství ani poskytování právních služeb. Ke každému jednotlivému případu je potřeba přistupovat individuálně a s ohledem na konkrétní okolnosti.

Formulář – souhlas s poskytováním zdravotních informací třetím osobám

Kontakt pro novináře:

Adam Čejka, ředitel zapsaného ústavu Spotřebitelské fórum

e-mail: adam@spotrebitelskeforum.cz, tel.: +420 607 821 270

Sdílejte